Fastdramatic.COM

เว็บข่าว ข่าวสดออนไลน์ 

จำคุก 9 ปี “นิพนธ์” อดีตนายก

จำคุก 9 ปี “นิพนธ์” อดีตนายก

จำคุก 9 ปี “นิพนธ์” อดีตนายก ศาลอาญาทุจริตพิพากษาจำคุก “นิพนธ์ บุญญาณี” อดีตประธานอบจ.สงขลา 9 ปี ฐานฝ่าฝืนมาตรา 157 โดยไม่ยอมให้จ่ายค่ารถเพื่อรักษารถอเนกประสงค์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 50 ล้านบาท ถนน. กรมฯ และสั่งเพิกถอนใบสมัครเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี

มีกำหนดพิพากษาลงโทษในวันนี้ (28 กันยายน) ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่ศาลอาญากลาง ในคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โจทก์ นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตประธานกรรมการอบจ.สงขลา เป็นจำเลยในข้อหาฝ่าฝืนหน้าที่ราชการ ขอให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้พิพากษาหรือสั่งให้จำเลยพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจนกว่าจะมีคำพิพากษา จำเลยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งขอให้เพิกถอนสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงของจำเลยมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี

คดีดังกล่าวได้รับการยอมรับและจำเลยลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 วาระการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลง จึงไม่มีความจำเป็นต้องสั่งให้จำเลยหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีคำพิพากษา และให้พ้นจากหน้าที่นับแต่วันที่พ้นหน้าที่ จำเลยปฏิเสธพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยนำเสนอต่อศาล

มีปัญหาที่ต้องได้รับการวินิจฉัย จำเลยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่? พิจารณาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรวบรวม การเบิกจ่าย การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เรื่อง การตรวจสอบการซื้อและเช่าทรัพย์สิน หรือหน่วยงานรับชำระเงินที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำอะไรต้องตัดสินใจถอนเงินอย่างรวดเร็วภายในห้าวัน ณ วันที่ตรวจสอบทรัพย์สินหรือโครงการตามข้อ 6 ข้อ 1 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาร้องทุกข์

เป็นหัวหน้ากรมธนารักษ์หรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย มาตรา 62 การอุทธรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามวรรค 6 ให้ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายยื่นต่อผู้พิพากษาหรือบุคคลที่ผู้พิพากษามอบหมายให้ศาลฎีกาอนุมัติ และมาตรา 64 ให้อำนาจศาลฎีกาถอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างคนมาทำงาน หากไม่มีเหตุคัดค้านต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ หากมีผู้คัดค้านต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ผู้ลิ้นชักคัดค้านก ได้รับการแก้ไขแล้ว

แม้ว่าโจทก์จะไม่มีการยื่นคำร้อง แต่หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือเจ้าหน้าที่การเงินก็นำหลักฐานไปแสดงให้จำเลยพิจารณา อาจมีเพียงบันทึกทางราชการเท่านั้น ฝ่ายจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อและทรัพย์สิน แจ้งจำเลยว่าผู้ขายได้จดทะเบียนรถยนต์ใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนจัดซื้อจัดจ้างและทรัพย์สินได้ส่งหลักฐานการชำระเงินไปยังส่วนวิศวกรรม ผู้ขายมีหนังสือระบุว่ายังไม่ได้ชำระเงินให้กับจำเลยเพื่อใช้อ้างอิง

จำคุก 9 ปี “นิพนธ์” อดีตนายก

จำเลยเห็นสมควรยื่นแบบคำขอจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาและให้อำนาจผู้ขายโอนทะเบียนแทนผู้ซื้อพร้อมลงนามหนังสือถึงกรมการขนส่งจังหวัดสงขลาโดยระบุว่าจำเลยทราบครบถ้วนแล้ว ของภาระผูกพันของผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายในการอนุญาตให้ผู้ขายโอนทะเบียนแทนผู้ซื้อ . การจ่ายเงิน การฝาก การเก็บรักษา และการตรวจเงินก่อนส่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บเงิน อบจ. พ.ศ. 2547 และทราบคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

หลังจากตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของพัสดุถูกต้องครบถ้วน ลงนาม ส่งมอบพัสดุให้ผู้รับผิดชอบวัสดุและบันทึกไว้ในรายการอุปกรณ์ ตามสัญญาและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเก็บเงิน การชำระเงิน การฝาก และการดูแล จะมีการจัดทำใบรับรองการรับพัสดุและส่งมอบให้กับผู้ซื้อเป็นใบเสร็จรับเงิน นอกจากการตรวจสอบกองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว มาตรา 6 คือการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่

ของมิสอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 มาตรา 64 (4) โดยมีเจตนาให้ล่าช้าโดยตรง ผู้ขายไม่สามารถโอนทะเบียนและไม่สามารถเก็บเงินได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเรียกเก็บเงิน การชำระเงิน การมัดจำ และการเก็บรักษา การตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2547 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อซัพพลายเออร์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

การกระทำของจำเลยมีความผิดตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและจำเลยอื่น ๆ การกระทำของจำเลยเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดประกวดราคาไปยังหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 เหตุจูงใจของจำเลยหลังกระทำความผิด จำเลยเป็นช่างที่ทำหน้าที่สั่งทดลองหรือตรวจสอบละเลยปฏิบัติหน้าที่และไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้ขายโอนทะเบียนให้ผู้ขายจึงเป็นเหตุให้จำเลยโต้แย้งไม่ได้ กับผู้ขาย ตั้งแต่เริ่มแรก ไม่จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยเมื่อซื้อภายใต้สัญญาการขาย เพราะไม่ได้เปลี่ยนผลของคดีไปเป็นอย่างอื่น

ส่วนโจทก์ขอเพิกถอนสิทธิลงคะแนนเสียงของจำเลยเชื่อว่าการกระทำของจำเลยขัดต่อจุดยืนของรัฐบาล และไม่ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรง จึงถือว่าสมควรเพิกถอนเฉพาะสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งของจำเลยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หลังจากก่ออาชญากรรมแล้วก็มีมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2570 ซึ่งยกเลิกอัตราโทษในมาตรา 157 และใช้อัตราโทษใหม่แต่เป็นความผิดตามกฎหมายที่ใช้ภายหลังการก่ออาชญากรรม ไม่ได้ เพื่อประโยชน์ของจำเลยจึงต้องบังคับจำเลยตามกฎหมายเดิมที่ใช้บังคับในเวลาที่กระทำความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาข้อ 2

จำเลยถูกตัดสินว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 (ต้นฉบับ) และถูกตัดสินจำคุก 9 ปี ขาดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี คำขออื่น ๆ ทั้งหมดถูกปฏิเสธ ต่อมาศาลได้ให้ประกันตัวนายนิพนธ์ ศาลตั้งเงินประกันตัว 200,000 บาท ขณะอุทธรณ์ พร้อมห้ามเดินทางไปต่างประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ข่าวด่วน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : fastdramatic

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ